ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОС-ТАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ (відзив на монографію "Цифро-візація економіки України: трансформаційний потенціал" / В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна; за ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ: Академперіоди-ка, 2020. 188 c.)

А. Ф. Жаркін

Abstract


Стрімкий розвиток новітніх фізич­них, хімічних, біологічних та інших проривних технологій, який формує у світі "нову нормальність", ще кілька десятків років тому не можна було навіть уявити. Їх впровадження у повсякденне життя транс­формує людину і суспільство та безповоротно змінює успішні моделі національного розвитку.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.