No 1(69) (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Valentin P. Vyshnevsky, Oleksiy V. Matyushin, Elena M. Vyshnevska
PDF
5–30
Vasil P. Miklovda, Natalya Yu. Kubiniy, Serhiy I. Moshak
PDF
31–39
Anatolii I. Zemliankin, Iryna Yu. Pidorycheva
PDF
40–52
Oleksiy V. Polovyan
PDF
53–64
Mila Yu. Razinkova
PDF
65–73
Michailo O. Illyashov, Viktor V. Levit, Danilo Yu. Cherevatsky
PDF
74–83