No 4(80) (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Sviatoslav I. Kniaziev
PDF
5–18
Artem A. Madykh, Oleksiy O. Okhten, Alla F. Dasiv
PDF
19–46
Olha O. Kravchenko
PDF
47–62
Danilo Yu. Cherevatskyi, Oleg I. Atabyekov
PDF
63–74
Valentin P. Vishnevsky, Nataliia M. Shelud'ko
PDF
75–96
Vasyl M. Petyuh, Ludmila V. Schetinina, Olga M. Zinchenko
PDF
97–108